Závìreèná konference: dostupné materiály

V prùbìhu závìreèné akce 14. 2. 2013 jsme prezentovali výsledky a diskutovali o výzvách a perspektivách krajin pro ¾ivot. I kdy¾ nejsme v samém centru budoucí politiky EU, zajistíme, aby kulturní krajiny, jejich uchování a rozvoj byly v budoucnu souèástí evropské diskuse. Konference ve Vídni na Univerzitì pøírodních zdrojù a pøírodovìdy se zúèastnilo více ne¾ 80 lidí z praxe, vìdy a politiky.Navštivte výbìr projednávaných výstupù projektu:

Setkání na téma „Ochutnávání krajin pro ¾ivot“ bylo mezi hlavními body dne. Úèastníci ochutnali pøes 50 rùzných místních produktù ze všech partnerských regionù VITAL LANDSCAPES.

 

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg