Vital Landscapes!? Výzvy a perspektivy

VITAL LANDSCAPES závìreèná konference
Ètvrtek 14. února 2013
1190 Vienna/AT
Univerzita pøírodních zdrojù a pøírodovìdy
Pøednáškový sál EH01
Peter-Jordan-Straße 82Konference poskytne zajímavé výsledky, praktická doporuèení a u¾iteèné nástroje, které se vyu¾ijí v regionech a iniciativách po celé Evropì. V souèasnosti je to ještì více aktuální, nebo» støední Evropa se pøipravuje na další období evropského financování v letech 2014 – 2020. Srdeènì vás zveme na tuto akci a zároveò tím vyzýváme k posílení dùle¾itosti krajin pro ¾ivot a ¾ivotního prostøedí v regionech. Tváø našich budoucích krajin závisí na nás!

Prosíme o registraci do 1. 2. 2013 e-mailem na adresu irub@mail.boku.ac.at. Poèet úèastníkù je omezený. Neplatí se konferenèní poplatek.

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg