VITAL LANDSCAPES

Støedoevropská kultuní krajina a její udr¾itelný rozvoj
Vyu¾ívání inovativních metod participace a vizualizace

Program si stanovil za cíl pøispívat k ochranì kvality, rùznorodosti a krásy kulturních krajin ve støední Evropì – co¾ bude potenciálem pro jejich budoucí rozvoj – zavedením mezioborových regionálních strategií a nových technologií pro vizualizaci zmìn v krajinì. Na projektu se spoleènì podílí osm mezinárodních partnerù, mezi nimi¾ jsou vìdci i praktièní realizátoøi. Více zde.

Program VITAL LANDSCAPES probíhá od dubna 2010 do bøezna 2013, je implementován v rámci Programu pro støední Evropu a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

My všichni jsme souèástí našich krajin a jejich rozvoje. O¾ivte svoji krajinu!

28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg