Projekty a internetové portály

TransEcoNet (stredoeurópsky program)

Cieľom je spravovanie nadnárodných ekologických sietí v strednej Európe. Obzvlášť sa zameriava na nechránenú krajinu ("diery") medzi chránenými areálmi.

 

SALVERE (stredoeurópsky program)

Propaguje poľnohospodárske územia s vysokou prírodnou hodnotou a ich biodiverzitou ako cenným zdrojom na podporu udržateľného rozvoja vidieka v strednej Európe.

 

LISTEN TO THE VOICES OF VILLAGES (stredoeurópsky program)

Zameraný na zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti vidieckych marginálnych území s doteraz neobjaveným turistickým potenciálom.

 

NATREG (program v južnej Európe)

Zaoberá sa potenciálom nechránených území ako dôležitým nástrojom ochrany biodiverzity a sociálneho a kultúrneho rozvoja.

 

CULTURAL LANDSCAPE (program INTERREG IIIB)

bol realizovaný v rokoch 2006 – 2008 v spolupráci 11 partnerov na podporu udržateľného rozvoja historických kultúrnych krajín v strednej a východnej Európe.

 

VISULANDS (program 6tého rámca)

bol realizovaný v rokoch 2003 až 2006 Švajčiarskym federálnym technologickým inštitútom v Zürichu, projekt vyvíjal vizualizačné nástroje na podporu spolupráce verejnosti pri riadení zmien v krajine.

 

PLUREL (program 6tého rámca)

vedený Univerzitou v Kodani (DK), vyvíja nové plánovacie a prediktívne nástroje potrebné na rozvoj udžateľných väzieb medzi vidieckym a mestským využitím krajiny.

 

VK-LAND-LAB

projekt vedený univerzitou v Rostocku (DE) zameraný na výstavbu laboratória pre virtuálne kultúrne krajiny. VK-Land-Lab využíva nové technológie ako internetGIS a integruje rôzne databázové komponenty ako wiki, blogy, riadenie projektov, virtuálne organizovanie, geotagovanie.

 

VIRTUAL LANDSCAPE THEATRE

"Divadlo virtuálnej krajiny" vyvinuté Inštitútom výskumu využitia pôdy v Aberdeene (UK), je mobilné projekčné zariadenie, pri ktorom môžu prísť ľudia do kontaktu s počítačovými modelmi prostredia, v ktorom žijú, a objavovať svoju krajinu v minulosti, súčasnosti a budúcnosti.

 

KLEKS - Wikipédia kultúrnej krajiny

je prvý geoinformačný systém v Nemecku na digitálne zakreslenie prvkov historickej kultúrnej krajiny . Od roku 1999 bolo zaznamenaných viac ako štvrť milióna prístupov zo spolkových krajín Mecklenbursko, Brandenbursko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko.

 

THURINGIAN CULTURAL LANDSCAPE PORTAL

"Portál Durynské kultúrnej krajiny" bol vyvinutý na Erfurtskej univerzite aplikovaných vied. Portál poskytuje interaktívne mapy na výskum a mapovanie elementov kultúrnej krajiny.

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg