LJUBLJANSKO BARJE (SI)

Ljubljansko Barje – Ľubľanské mokrade boli zvolené ako prípadová štúdia z viacerých dôvodov. Rozhodlo sa, že jednoduchý plán ochrany prírody nie je v tomto prípade vhodný, pretože ide o obývané územie v blízkosti hlavného mesta, a preto je potrebné vypracovať podrobný plán riadenia. Väčšina obyvateľov nie je bez ďalšej motivácie a podpory príliš naklonená myšlienke zriadenia prírodného parku, preto je veľmi potrebná spolupráca s verejnosťou. Bol tu objavený špecifický druhový potenciál prameniaci z bohatého prírodného a historického dedičstva a centrálnej polohy.

 


Budúce aktivity

Ljubljansko Barje je územie s neobyčajnou krajinou, územie s ochranou prírody, bohatým kultúrnym dedičstvom a zvláštnymi vodnými živočíchmi. Toto územie však nedisponuje vlastnosťami oblasti s klasicky úspešným ekonomickým rozvojom. Jeho špecifický charakter ale ponúka mimoriadne kvality, ktoré by bolo vhodné využiť prostredníctvom inovatívneho a dobre vyváženého rozvoja. Ponuka služieb a aktivít v tomto regióne je už v súčasnosti všestranná a rozšírená. Jednotlivci sa už dnes snažia spojiť sily a vytvoriť ekonomicky efektívne formálne skupiny, ktoré by podporovali lokálnu identitu a miestnu výrobu a umožnili ich spoločné prerazenie na trhu.

Cieľom projektu v oblasti Ljubljansko Barje je identifikácia možností rozvoja trhu a ekonomiky v tomto regióne v úzkej spolupráci s miestnymi komunitami, ako aj potencionálnymi aktérmi. Na začiatku júna bude slovinský projektový partner organizovať viacero seminárov, ktorých cieľom je nielen vyhľadať to, čo je typické pre miestnu identitu, ale aj harmonizovať a prepojiť existujúce miestne produkty a služby. Seminára sa zúčastnia miestni aktéri i študenti z fakúlt, ktoré sa o daný problém zaujímajú. Jedným z kľúčových cieľov projektu je nájsť spoločnú základňu pre rozvoj turistiky, rekreačných, vzdelávacích, kultúrnych a ďalších príležitostí, ako aj vybrať lokálne dostupné farmy, umelecké a remeselné výrobky. Nápady na spoločné obchodné značky budú získavané:

  • na seminároch miestnych obyvateľov;
  • na seminároch so študentmi krajinnej architektúry, grafického a priemyselného dizajnu, architektúry, geografie a súvisiacich predmetov;
  • preverením dostupných miestnych marketingových prístupov;
  • komparatívnou analýzou marketingových prístupov v iných priestorovo podobných regiónoch v Slovinsku a zhodnotenie ich efektívnosti.

 

Fakty o Ľubľanských mokradiach

Je to zaujímavá zmes minulosti a súčasnosti nachádzajúcej sa v kultúrne bohatej krajine. Krajina je tvorená mozaikou lúk, lesov, polí, mokradí a živých plotov, ktoré vytvárajú rozmanitý biotop pre širokú škálu rôznych rastlinných a živočíšnych druhov.
Vysoká hladina podzemnej vody a pravidelné záplavy bránia intenzívnemu poľnohospodárstvu a redukujú tak ekonomický význam oblasti. Rieka Ľubľanica na svojom toku sedemkrát mizne pod povrchom a opätovne sa vynára (vďaka krasovému podložiu).

 

Charakteristika

Pôvodné jazero, ktoré kedysi oblasť pokrývalo, vzniklo asi pred dvoma miliónmi rokov pri prepade Ľubľanskej kotliny. O 6 000 rokov jazero vyschlo a zanechalo po sebe mokrade. Po objavení veľkých vrstiev rašeliny ( v niektorých miestach až 9 metrov širokých) a ich následnom vyťažovaní sa jazero opätovne zaplavilo. Mária Terézia vydala v roku 1769 dekrét, ktorý prikazoval premeniť mokrade na pôdu vhodnú pre poľnohospodárstvo. V roku 1930 začala mestská rada v Ľubľane predávať pozemky s podmienkou výstavby domov s pravidelnou údržbou odvodňovacích kanálov. Expanzia poľnohospodárskej produkcie, ako aj výstavba obchodných, obytných, priemyselných a komerčných objektov začala však túto prírodnú oblasť ohrozovať.

 

Príroda a história

Archeologické nálezy z doby bronzovej a mladšie – zbytky, kolových stavieb – dokladujú vysoko rozvinutú a technologicky pokročilú kultúry miestnych obyvateľov. Nedávny objav kolesa a osi z dvojkolesového vozíka z doby asi 3200 rokov pred naším letopočtom sú dôkazom kontaktov obyvateľov v rámci širšieho európskeho územia. Napriek tomu, že rozloha Ljubljansko Barje nezaberá viac ako 1 % územia Slovinska, hniezdi tu polovica všetkých slovinských vtákov (asi 100 druhov). Vlhké lúky sú osídlené druhmi motýľov, ktorých existencia súvisí s nehnojenými pasienkami. Väčšina z populácie 48 druhov vážok žijúcich na území Ljubljansko Barje je v súčasnosti považovaná za ohrozenú.

 

Chránená oblasť prírodného parku

Ljubljansko Barje je domovom množstva ohrozených druhov. Územie bolo prehlásené za lokalitu Natura 2000 a v roku 2008 vyhlásené za prírodný park. Slovinská legislatíva definuje prírodné parky ako oblasti s dlhodobým vzájomným pôsobením človeka a prírody s vysokou ekologickou, biotickou a krajinárskou hodnotou. Ako výzva môže pôsobiť snaha o integráciu druhov rastlín a živočíchov so životom a aktivitami obyvateľov, miestnych komunít a iniciatív zameraných a plánovací a riadiaci proces (s očakávaným konfliktom, spôsobeným odlišnými postojmi obyvateľstva a ochrancov prírody). Mimochodom, približne 70 % európskych mokradí bolo zničených predovšetkým v dôsledku intenzívneho poľnohospodárskeho využitia a urbanizácie.

 

Kontakt

Maja Simoneti

 

Literaturá a ďalšie čítanie

Vedecká štúdia: Smernica pre správu chráneného územia Ljubljansko Barje. LUZ d.d. 2007

Informačný leták Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si

http://www.dzlb.si

http://www.barje.net

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg