BIOSFÉRICKÁ REZERVACE ŠUMAVA (CZ)

Úvod do pilotného regiónu

Biosférická rezervácia Šumava zaberá väčšinu územia Šumavy – Hercynského pohoria, ktorý v geografickom strede Európy tvorí prirodzenú hranicu medzi Českou republikou, Bavorskom a Rakúskom. Spolu s Bavorským lesom predstavuje Šumava najväčší komplex lesov v strednej Európe. Vďaka svojej geografickej polohe, zachovanej prírode a bohatstvu vodných zdrojov je tento región často nazývaný „zelenou strechou Európy“. Jeho medzinárodný význam sa stále zvyšuje.v

V roku 1963 bola vyhlásená Chránená krajinná oblasť Šumava – najstaršia a najväčšia v Českej republike. V roku 1990 získalo toto územie medzinárodný štatút biosférickej rezervácie UNESCO. V nasledujúcom roku bol na 69 030 hektároch prírodne najcennejšej časti vyhlásený Národný park Šumava. Nadmorská výška sa pohybuje medzi 490 a 1378 metrami n. m. Za typické charakteristiky šumavskej krajiny možno považovať prírodné smrekové porasty, rašeliniská a horské lúky vytvorené dlhoročnou ľudskou činnosťou. Šumavské rašelinisko bolo v roku 1993 zapísané do zoznamu Ramsarských mokradí.

Územie Šumavy si udržalo svoj prírodný charakter takmer až do konca prvej polovice 20. storočia. Obyvatelia so svojimi aktivitami tu však boli prítomní po stáročia, čo viedlo k vytvoreniu tradícií dlhodobej harmónie medzi prírodnými procesmi a formami ich využitia človekom. Dramatickou pre územie bola etnická zmena v roku 1946. Prítomnosť „železnej opony“ a výcvikových vojenských priestorov možno považovať za ďalšie charakteristické javy, ktoré viedli k zmenám sociálnej štruktúry a v konečnom dôsledku k poklesu počtu miestnych obyvateľov. Pozícia na hranici oddeľujúcej Východ a Západ, vzdialenosť od politických a ekonomických centier a prevažne rurálny charakter krajiny boli rozhodujúcimi faktormi, ktoré sociálnoekonomicky marginalizovali dané územie.

Politické zmeny, ku ktorým došlo v strednej a východnej Európe po roku 1989, situáciu celkom zmenili. Šumava bola doslova vrhnutá do celoeurópskeho kontextu a získala šancu premeniť svoju marginalitu v komparatívnu výhodu. Typické znaky regiónu, akými boli zachovalé prírodné a kultúrne dedičstvá, ako aj vzdialenosť od centier sa ukázali byť vhodným vstupným kapitálom pre rozvoj turizmu. Toto územie je dnes veľmi populárnou destináciou, ktorá v lete ponúka výborné podmienky pre pešiu turistiku a cykloturistiku a v zime zasa pre bežecké a zjazdové lyžovanie. Turizmus je nosnou časťou miestnej ekonomiky do takej miery, že na ňom doslova závisí prosperita mnohých obcí.

 

Kontakt

tu

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg