Muehlviertler Kernland (AT)

Úvod do pilotného regiónu

Zvlnená pahorkatina, temné lesy, farebné lúky, nádherné domy a dobre udržiavaná kultúrna krajina – to je pre väčšinu návštevníkov prvý dojem z regiónu Mühlviertler Kernland. Región nachádzajúci sa severne od Linzu predstavuje bránu Horného Rakúska do Českej republiky. Priemerná hustota obyvateľstva je 110 obyvateľov na km2 (49 000 obyv., 593 km2), avšak v mestách ako sú Freistadt, Wartberg, Pregarten, Hagenberg a Unterweitersdor je hustota obyvateľov vyššia. V porovnaní s inými okresmi Horného Rakúska je v Mühlviertler Kernlandu zasa omnoho vyšší podiel lesa a poľnohospodárskej pôdy.

V roku 2007 sa Mühlviertler Kernland uchádza o VEDÚCI región. Boli pri tom stanovené tieto priority:

-   koncepcia energetiky do roku 2020;

-   nový život v starých domoch/na starých námestiach;

 -   turistika a voľnočasové aktivity;

 -   hodnotné partnerstvá – spolupráca v poľnohospodárstve a v malých podnikoch.

 

Regionálna spolupráca (prieskum činností)

V rámci pilotného regiónu Mühlviertler Kernland boli vypracované regionálne scenáre rozvoja a zachovania kvality krajiny. V súvislosti s tým Inštitút pre územné plánovanie a vidiecky rozvoj podporuje proces založený na prieskume aktivít. V rámci tohto prístupu a s cieľom vzájomného spoznávania sa vedci aktívne zapájajú členov cieľových skupín (v tomto prípade miestnych obyvateľov a regionálne záujmové skupiny). Spoločne vypracované scenáre rozvoja krajiny budú venovať pozornosť nielen širšej definícii krajiny, ale budú sa zaoberať aj témami ako napríklad demografia, potenciál zdrojov a potenciál obnoviteľnej energie.

V regióne Mühlviertler Kernland je možné zhrnúť znalosti z projektov regionálneho rozvoja a identifikovať pozitívne, ale aj negatívne dosahy rozvoja na kultúrnu krajinu. Prípadné zmeny krajiny budú mať pozitívny, ale aj negatívny dosah na kvalitu života. VITAL LANDSCAPES bude slúžiť ako rámec pre spoločne vypracované scenáre rozvoja krajiny, ktoré budú prinášať do regiónu dobrú kvalitu života aj v budúcnosti.

Logo Leader-Region Mühlviertler Kernland

Stránka pilotného regiónu

www.leader-kernland.at

Kontakt

Gernot Stöglehner

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg