Ciele

VITAL LANDSCAPES si dáva za cieľ prispieť ku zachovaniu kvality, diverzity a krásy kultúrnej krajiny v strednej Európe – hodnôt považovaných za potenciál budúceho rozvoja – prostredníctvom zavedenia medziodborových regionálnych stratégií a nových technológií vizualizácie zmien v krajine. Pri napĺňaní tohto cieľa projekt vedomostne a motivačne podporí lokálnych aktérov a regionálnych investorov v snahe o trvalo udržateľný rozvoj kultúrnych krajín vytvorením regionálnej siete, naštartovaním podnetného dialógu a implementácie pilotných akcií.

Každý z partnerov projektu podporí dialóg medzi aktérmi starajúcimi sa o krajinu, ako sú farmári, investori, ekológovia a v neposlednom rade verejnosť, s cieľom zlepšiť povedomie o hodnote živých kultúrnych krajín. Zámerom je spoločné hľadanie cesty k zachovaniu a formovaniu hodnotných aspektov krajiny prostredníctvom dialógu na regionálnej úrovni.

Dôležitou súčasťou filozofie programu VITAL LANDSCAPES je intenzívna výmena skúseností medzi partnermi projektu na regionálnej a európskej úrovni.

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg